pl/eng

Logowanie w serwisie:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
slowoklucz
Maj

KONKURS PLASTYCZNY

Konkurs „Było sobie CO2” organizowany jest przez Fundację Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju w ramach projektu „Klimat dla dzieci”
współfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Konkurs ma charakter ogólnopolski i skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym (4-6 lat) oraz w wieku szkolnym (7-12 lat).

 

WARUNKI I ORGANIZACJA (szczegółowe warunki na końcu w regulaminie)

Konkurs będzie polegał na wykonaniu pracy w formacie A4 w kategorii indywidualnej oraz A3 w kategorii grupowej dowolną techniką plastyczną (malarstwo, rysunek lub komiks).

Organizowany będzie w dwóch kategoriach:

 

I Kategoria - prace indywidualne: uczestnicy konkursu wykonują swoją pracę samodzielnie w formacie A4. Z jednej klasy lub grupy (opiekun lub nauczyciel) wybiera 3 najlepsze prace indywidualne, które powinny być opatrzone na odwrocie w sposób następujący:

 1. Praca indywidualna
 2. Imię i nazwisko, wiek autora pracy, klasa
 3. Numer, nazwa i adres placówki
 4. Imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna, którego uczniem jest autor pracy
 5. Numer telefonu kontaktowego do nauczyciela/opiekuna oraz adres e-mail.

II kategoria - prace grupowe: 1 praca przygotowana przez dowolną ilość dzieci z jednej klasy/grupy w formacie A3. Prace powinny być opisane na odwrocie w sposób następujący:

 1. Praca grupowa
 2. Klasa/grupa autorów
 3. Numer, nazwa i adres placówki
 4. Imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna klasy lub grupy
 5. Numer telefonu kontaktowy do nauczyciela/opiekuna klasy lub grupy oraz adres e-mail

ZA OPISANIE PRAC ODPOWIEDZIALNY JEST NAUCZYCIEL/OPIEKUN.
PRACE NIEOPISANE NIE BIORĄ UDZIAŁU W KONKURSIE.

WAŻNE: z jednej klasy/grupy można nadesłać zarówno 3 prace indywidualne jak i 1 pracę grupową.

 

W pracach można wykorzystać poniższe hasło reklamowe w formie wierszyka lub jego fragment:

 

Było sobie CO2, co wyrządza dużo zła.

Małe? Duże? Kolorowe?
Czy też w gwiazdki odlotowe?

Jeśli widzisz kto to taki,
bądź dziś twórczy, daj nam znaki!

Kredką, pędzlem czy ołówkiem,
pokaż temat nam na szóstkę!

 

Prace należy przesyłać na adres:

Fundacja Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju
Ul. Indiry Gandhi 21, 02-776 Warszawa

z dopiskiem „Konkurs – było sobie CO2” w terminie do 25 listopada 2011 roku – decyduje data stempla pocztowego.

 

JURY

 

Oceny nadesłanych prac dokona Jury złożone z organizatorów konkursu, partnerów konkursu oraz przedstawiciela
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Decyzje JURY są ostateczne i nieodwołalne.

Prace konkursowe zostaną ocenione na podstawie następujących kryteriów:

 • merytorycznym – zgodność wykonanej pracy z podaną tematyką
 • wizualnym – wrażenia estetycznego
 • inwencji, oryginalności i pomysłowości przedstawionego tematu

 

WYNIKI

 

Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 20.02.2012 na stronie www.klimatdladzieci.pl w zakładce RODZIC I NAUCZYCIEL zaś przekazanie nagród do 20.03.2012 roku.

 

NAGRODY

 

Na zwycięzców w kategorii indywidualnej i grupowej czeka 90 kompletów składających się z (aparatu cyfrowego, lornetki przyrodniczej oraz zestawu plastycznego):

 • 60 zestawów dla prac indywidualnych
 • 30 zestawów dla prac grupowych z dodatkową nagrodą w postaci pomocy dydaktycznej pt. „Notatnik Przyrodniczy”

 

Nagrody zostaną wysłane pocztą lub dostarczone laureatom w inny sposób.

Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania prac konkursowych w dalszych działaniach edukacyjno – informacyjnych.

 

Regulamin

 

 1. W  konkursie mogą brać udział dzieci w wieku przedszkolnym (4-6 lat) i uczniowie szkół podstawowych (7-12 lat) z placówek na terenie całej Polski, pod opieką wychowawcy przedszkolnego lub nauczyciela.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony w tym samym czasie dla wszystkich uczestników.
 3. Wszyscy uczestnicy będą wykonywali pracę plastyczną na ten sam temat „Było sobie CO2”
 4. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach: indywidualna i grupowa.
 5. Ze względu na to, że konkurs odbywa się w tym samym czasie dla wszystkich uczestników, jeden nauczyciel może być opiekunem tylko jednej klasy z której będą nadsyłane prace indywidualne jak i grupowe.
 6. Wielkość pracy: format A4 (prace indywidualne), format A3 (prace grupowe)
 7. Technika wykonania: malarstwo, rysunek lub komiks (do wyboru).
 8. W celu zgłoszenia prac plastycznych do wzięcia udziału w konkursie, należy przesłać je na adres Organizatora.
 9. Zgłoszenia prac do konkursu dokonuje wychowawca przedszkolny lub nauczyciel, przesyłając prace indywidualne oraz grupowe z klasy/grupy, którą się opiekuje podając dane placówki i dane kontaktowe, za pomocą których organizator będzie się kontaktował z uczestnikami.
 10. Najlepsze prace zostaną ocenione przez jury składające się z przedstawicieli Organizatora oraz pracownika Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 11. Jury w konkursie wyłoni najlepszych uczestników, którzy dostaną nagrody indywidualne oraz grupowe.
 12. Najlepsi uczestnicy indywidualni oraz grupy przedszkolne i klasy zostaną nagrodzone kompletami składającymi się z: aparatu fotograficznego, lornetki przyrodniczej, zestawu plastycznego oraz w przypadku nagród w kategorii prace grupowe pomocą dydaktyczną „Notatnik Przyrodniczy”.
 13. Organizator nie zwraca uczestnikom nadesłanych na konkurs prac.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo bezpłatnego wykorzystania prac na cele edukacyjne, w postaci wydawnictw i wystaw.
 15. Osobą do kontaktu z ramienia organizatora jest koordynator projektu, Dariusz Chmiel tel. 721 720 720 | d.chmiel@zmianyklimatu.pl
 16. Prace należy przesyłać na adres organizatora w terminie nie przekraczającym 25.11.2011 – decyduje data stempla pocztowego.

 

Szczegółowych informacji na temat konkursu, jego przebiegu, regulaminu i wyników udziela koordynator projektu:

Dariusz Chmiel – 721 720 720 | d.chmiel@zmianyklimatu.pl

slowoklucz
Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Partnerzy:

slowoklucz

Projekt i realizacja:

slowoklucz