slowoklucz
Instrukcja udziału w konkursie

INSTRUKCJA UDZIAŁU W KONKURSIE

1.    W  konkursie mogą brać udział reprezentacje klas składające się z do trzech osób, ze wszystkich szkół ponadgimnazjalnych w Polsce pod opieką nauczyciela geografii lub wychowawcy.
2.    Konkurs zostanie przeprowadzony w tym samym czasie dla wszystkich uczestników.
3.     Wszyscy uczestnicy będą odpowiadali na te same pytania.
4.    Ze względu na to, że konkurs odbywa się w tym samym czasie dla wszystkich uczestników, jeden nauczyciel może być opiekunem tylko jednej reprezentacji.
5.    W celu zgłoszenia uczestnictwa w konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.zmianyklimatu.pl.
6.    Zgłoszenia, w tym zgłoszenia reprezentacji klasy, dokonuje nauczyciel geografii lub wychowawca podając dane szkoły oraz  dane kontaktowe, za pomocą których organizator będzie się kontaktował z uczestnikami.  Dane uczniów nie są wymagane.
7.    Przed właściwym terminem konkursu na stronie internetowej www.zmianyklimatu.pl zostanie zamieszczona wersja demonstracyjna konkursu  w celu zapoznania przyszłych uczestników z interfejsem konkursu oraz sposobem jego funkcjonowania.
8.    Podczas pisania sprawdzianu w jednej sali może znajdować się tylko jedna reprezentacja klasy biorąca udział w konkursie.
9.    Przed rozpoczęciem się konkursu reprezentacja musi się zalogować się na stronie www.zmianyklimatu.pl
10.    Reprezentanci klas podczas pisania konkursu nie mogą konsultować swoich odpowiedzi z nauczycielem.
11.    Sprawdzian składa się z 45 pytań.
12.    W każdym pytaniu tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.
13.    Czas pisania sprawdzianu wynosi 45 minut.
14.    Na odpowiedź na każde pytanie reprezentacja ma 1 minutę.
15.    Decyzję o udzielanej odpowiedzi reprezentanci klas podejmują wspólnie, po ewentualnych konsultacjach między sobą.
16.    Odpowiedzi udziela się przez najechanie na nią kursorem przy pomocy „myszy” i zaznaczenie jej.
17.    Raz zaznaczona odpowiedź może być zmieniona, ale tylko podczas wyświetlania się danego pytania.
18.    Po przejściu do kolejnego pytania nie można wrócić do poprzednich.
19.    Za różne pytania można otrzymać różna liczbę punktów (w przypadku prawidłowej odpowiedzi od 1 do 3 punktów).
20.    O zwycięstwie decyduje liczba uzyskanych punktów.
21.    Wyniki sprawdzianu zostaną obliczone przez program komputerowy.
22.    Wyniki zostaną zamieszczone na stronie www.zmianyklimatu.pl w ciągu trzech dni licząc od dnia odbycia się konkursu.
23.    Po zakończeniu pisania sprawdzianu każdy uczestnik konkursu będzie miał możliwość ściągnięcia i wydrukowania dyplomu uznania za udział w konkursie.
24.    Po upływie czasu trwania sprawdzianu zostaną podane prawidłowe odpowiedzi.
25.    Po odbyciu się konkursu zostanie podana literatura, w której znajdują się wszystkie odpowiedzi na pytania konkursowe.
26.    Proszę zapoznać się również z Regulaminem Konkursu, ponieważ ma on charakter komplementarny w stosunku do Instrukcji.

slowoklucz
Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Partnerzy:

slowoklucz

Projekt i realizacja:

slowoklucz