slowoklucz
T - Z

Słownik pojęć od T do Z

Topnienie lodowców Transakcja 
[Iceberg melting] [Transaction]
Proces kurczenia się pokrywy lodowej, zwłaszcza lodowców kontynentalnych i górskich (cofanie się). W wyniku podwyższania się średniej temperatury powietrza podwyższa się tzw. granica wiecznego śniegu i znajdujące się poniżej jej lody topnieją. Na obszarze Grenlandii każdego roku lądolód traci ok. 50 km3 lodu. W niektórych miejscach grubość lodu zmniejsza się nawet o 1 metr w ciągu miesiąca. 
W ekonomii oznacza umowę kupna-sprzedaży zawartą bezpośrednio między stronami lub przy pomocy pośrednika. Dokonuje się ona na rynku pozwoleń na emisje.
UNFCCC Wodór
[Framework on Climate Convention] [Hydrogen (H2)]
 (patrz: Climate Convention)
Najlżejszy i najbardziej rozpowszechniony w świecie  pierwiastek chemiczny. Występuje w postaci dwóch stabilnych izotopów – 1H (prot) i 2H (deuter - D) i jednego niestabilnego 3H (tryt - T). W stanie wolnym wodór występuje w postaci dwuatomowych cząsteczek H¬¬2. Wodór jest nazywany paliwem przyszłości, powstały z rozszczepiania wody (H2O) może być stosowany do napędzania silników samochodowych. Na razie proces pozyskiwania paliwa wodorowego jest bardzo kosztowny i energochłonny, ale trwają prace nad jego udoskonaleniem.
Węgiel brunatny Węgiel kamienny
[Brown coal] [Hard coal (stone coal)]
Należy do paliw kopalnych (patrz fossil fuels). Jest to skała osadowa o jasnobrunatnej do czarnej barwie, powstała przede wszystkim w trzeciorzędzie (od 1,8 – 65 mln lat temu) ze szczątków roślinnych w warunkach beztlenowych. Zawiera 62 – 75% pierwiastka węgla; wykorzystuje się go do pozyskiwania energii w procesie spalania. Jego wartość opałowa wynosi 7,5 – 21 MJ/kg Jest mniej wydajny niż węgiel kamienny. Pozostawia wiele odpadów paleniskowych. Jest “brudnym” paliwem kopalnym. W wyniku jego spalania w celu pozyskania energii do atmosfery przedostają się duże ilości CO2 i innych zanieczyszczeń, w tym tlenków siarki i azotu.
Rodzaj paliwa węglowego, naturalnego, należy do paliw kopalnych (patrz fossil fuels). Jest to skała osadowa o czarnej barwie, powstała w karbonie (od 290 – 360 mln lat temu) ze szczątków roślinnych, które bez dostępu tlenu uległy uwęgleniu. Zawiera 75 – 97 % pierwiastka węgla (C). Węgiel kamienny spala się w celu pozyskania energii. Wykorzystuje się go w przemyśle i energetyce. Jego wartość opałowa wynosi 16,7 – 29,3 MJ/kg. Jest “brudnym” paliwem kopalnym. Podczas spalania oprócz dużych ilości CO2 do atmosfery przedostają się inne zanieczyszczenia jak np. tlenki siarki, czy azotu oraz pyły.
Zanieczyszczenie atmosfery Zanieczyszczenie
[Atmospheric pollution] [Pollution]
Zanieczyszczeniem powietrza są gazy i pyły, ale też hałas, promieniowanie elektromagnetyczne oraz sztuczne ciepło.
Zanieczyszczeniem są wszelkie szkodliwe substancje wprowadzane do środowiska w ilościach przekraczających dopuszczalne normy zawartości i zdolności asymilacyjne środowiska. Mogą to być gazy, pyły, ciała stałe i ciecze, jak również promieniowanie elektromagnetyczne i hałas.
Zasoby naturalne ZeroCarbonCity
[Resources (natural resources)] [ZeroCarbonCity]
Zasoby, które naturalnie występują w środowisku. Wyróżnia się wśród nich zasoby odnawialne oraz nieodnawialne.
Jest to nazwa światowej kampanii prowadzonej przez British Council od marca 2005 r. na rzecz szerzenia świadomości na temat zmian klimatycznych i sposobów im przeciwdziałania.
Zmiany klimatyczne Zrównoważony rozwój
[Climate change] [Sustainable development]
Cały zespół procesów związanych z permanentnym przekształcaniem się klimatu pod wpływem bardzo różnych przyczyn: astrofizycznych, geofizycznych, geograficznych, geologicznych, antropogennych. Zmiany klimatu w zasadzie występują od narodzin Ziemi, dziś termin ten utożsamiany jest ze współczesnym globalnym ociepleniem.
Pojęcie to zostało po raz pierwszy zdefiniowane w 1987r. w raporcie "Nasza wspólna przyszłość" opracowanym przez Światową Komisję Środowiska i Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych. Zrównoważony rozwój został określony, jako proces mający na celu zaspokojenie aspiracji rozwojowych obecnego pokolenia w sposób umożliwiający realizację tych samych dążeń następnym pokoleniom. Ze względu na wielość i różnorodność czynników, wpływających na to zjawisko, wyodrębniono trzy główne obszary, na których należy skoncentrować się przy planowaniu skutecznej strategii osiągnięcia zrównoważonego rozwoju. Są to: ochrona środowiska i racjonalna gospodarka zasobami naturalnymi (m. in. ograniczanie zanieczyszczenia środowiska, ochrona zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt i roślin, promocja odnawialnych źródeł energii), wzrost gospodarczy i sprawiedliwy podział korzyści z niego wynikających (m. in. ułatwienie dostępu do rynków dla państw rozwijających się, finansowanie rozwoju, zmiana nieracjonalnych wzorców konsumpcji i produkcji) oraz rozwój społeczny (m. in. walka z ubóstwem, dostęp do edukacji, ochrony zdrowia).

slowoklucz
Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Partnerzy:

slowoklucz

Projekt i realizacja:

slowoklucz