slowoklucz
P - S

Słownik pojęć od P do S

Paliwo alternatywne Paliwa kopalne
[Alternative fuel] [Fossil fuels]
Paliwo alternatywne w stosunku do paliw kopalnych, np. paliwo wodorowe, jądrowe, biomasa.
Substancje, które w wyniku spalania dają dużą ilość energii. Powstały ze związków organicznych podczas zalegania pod ziemią przez kilkadziesiąt lub kilkaset milionów lat w warunkach beztlenowych i pod dużym ciśnieniem. Są to: węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropa naftowa i gaz ziemny.
Para wodna Podatki za emisje
[Steam (water vapour) ] [Carbon taxes]
Para wodna jest stale obecnym w atmosferze gazem, który m.in. przyczynia się do nasilenia efektu cieplarnianego. Niektóre kraje, np. Norwegia, obciążyły wszystkich obywateli podatkiem za emisje. Jest to ekonomiczny instrument służący do realizacji postanowień międzynarodowych odnośnie do globalnego klimatu.
Pogoda Porozumienie z Kioto
[Weather] [Kyoto Agreement]
Stan atmosfery w danym miejscu, w danym krótkim okresie, trwającym zwykle kilkadziesiąt godzin. Określają ją: temperatura powietrza, suma opadów, wilgotność, prędkość i kierunki wiatru, zachmurzenie, usłonecznienie i inne zjawiska atmosferyczne, a przede wszystkim sytuacja baryczna i układ cyrkulacji. Uśrednione na przestrzeni wieloleci warunki pogodowe stanowią klimat danego obszaru (patrz: klimat). 
Międzynarodowe porozumienie, mające na celu ochronę środowiska i realizację zrównoważonego rozwoju, w wyniku którego został podpisany tzw. Protokół z Kioto, określający zobowiązanie sygnatariuszy do redukcji emisji gazów cieplarnianych (patrz: Protokół z Kyoto).
Powietrze  Powietrze miejskie
[Air] [City (urban) air]
Mieszanina gazów składająca się z azotu (78%), tlenu (21%), argonu (0,9%), ditlenku (dwutlenku) węgla (0,035- -0,038%) i śladowych ilości gazów szlachetnych (neon, hel, krypton i ksenon). Zawiera również metan, wodór, tlenki azotu, ozon, związki siarki, tzw. aerozole atmosferyczne (pyły i mikroorganizmy) i substancje emitowane do atmosfery w rezultacie działalności cywilizacyjnej. Powietrze atmosferyczne zawsze zawiera zmienną objętość pary wodnej (patrz: para wodna). Skład powietrza pozostaje zasadniczo bez zmian od kilku miliardów lat oraz nieznacznie zmienia się w dolnej atmosferze (troposferze).
Specyficzne warunki fizykochemiczne powietrza na obszarach zurbanizowanych. Miasto charakteryzuje się specyficznymi warunkami pogodowymi. Ma własny mikroklimat. W powietrzu znajdują się duże ilości aerozoli. Jest również cieplej niż na obrzeżach. Powoduje to tzw. zjawisko bryzy miejskiej oraz tzw. wyspy ciepła. Np. w centrum Warszawy jest średnio o 2ľC cieplej niż poza miastem.
Pozostałe (dodatkowe) jednostki Pozwolenia na emisje
[Remaining units] [Permits on emissions]
Jednostki związane z handlem emisjami, których nie jesteśmy w stanie wykorzystać na własne potrzeby. Możemy je odsprzedać na wolnym rynku, innym podmiotom lub osobom fizycznym. Dokument regulujący handel emisjami. Pozwolenia są udostępniane firmom (a przyszłości być może i osobom prywatnym) bezpłatnie lub za odpłatnością. Określają dozwoloną liczbę jednostek emisji.
Pozwolenia na emisje gazów cieplarnianych Protokół z Kioto
[Greenhouse gas emission allowances] [Kyoto Protocol]
Dopuszczalne poziomy emisji gazów cieplarnianych. Wprowadzenie ich ma na celu ograniczanie emisji tych gazów.
Podpisana 16 lutego 1997r. umowa w Kioto zobowiązuje państwa sygnatariuszy do zmniejszenia poziomu emisji gazów cieplarnianych do roku 2008-12 o 5% w stosunku do poziomu emisji z 1990 r. Wprowadzenie w życie międzynarodowego porozumienia z Kioto stało się możliwe, dzięki przystąpieniu Rosji na początku 2005 r. do realizacji tego zobowiązania, przez co umowa zyskała wymaganą liczbę 141 sygnatariuszy. Powszechnie znany i znamienny jest fakt odmowy ratyfikacji umowy przez Stany Zjednoczone, które są odpowiedzialne za 36% emisji gazów cieplarnianych, a także przez Chiny.  Regulacje związane z handlem pozwoleniami na emisje [Carbon regulations] – (patrz: Handel pozwoleniami na emisję CO2).
Roczne pozwolenie (na emisję CO2) Ropa naftowa
[Annual allowance] [Petroleum (crude oil, rock oil, mineral oil)]
Pozwolenia na emisje ditlenku węgla są przyznawane uczestnikom (emitentom) systemu handlu emisjami (np. producenci energii elektrycznej, przedsiębiorstwa o dużym zużyciu energii) na okres jednego roku, nie można ich wykorzystywać po upływie wyznaczonego terminu. Pozwolenia na emisje są wyrażone ekwiwalentem CO2 (dopuszczalną do wyemitowania ilością CO2), uzyskanym od upoważnionej instytucji nadzorującej handel emisją.
Ciekłe paliwo kopalne, składające się z mieszaniny węglowodorów (gazowych, ciekłych i stałych), powstałe ze szczątków roślinnych i zwierzęcych. Jest podstawowym surowcem w przemyśle petrochemicznym. Otrzymuje się z niej benzyny, nafty, smary, oleje, parafiny, asfalty, mazuty.
Rynek pozwoleń na emisję Różnorodność biologiczna
[Carbon market] [Biodiversity]
Na rynku pozwoleń na emisje ditlenku węgla zachodzą wszelkie transakcje związane z kupnem/sprzedażą jednostek emisji CO2 (patrz: handel pozwoleniami na emisję).
Jest zagrożona globalnym ociepleniem, które niekorzystnie wpływa na skład gatunkowy, rozmieszczenie i zasięgi występowania roślin i zwierząt. Efekt pogłębia fragmentacja i zniszczenie środowiska, spowodowane działalnością człowieka. Globalnym ociepleniem są zagrożone m.in. zwierzęta okolic podbiegunowych, np. pingwin Adeli czy niedźwiedzie polarne, a także gatunki zimnolubne, mieszkające wysoko w górach, i wiele innych. Z drugiej strony podwyższone temperatury sprzyjają rozwojowi bakterii, grzybów i umożliwiają rozwój wielu pasożytów w miejscach do tej pory dla nich niesprzyjających z powodu zbyt niskich temperatur. To także obniża naturalną różnorodność biologiczną. 
Sprzężony system produkcji energii cieplnej i elektrycznej System promujący racjonalne zużycie paliw
[CHP – combined heat and power] [TEQs Tradable Energy Quotas]
Produkcja energii cieplnej i elektrycznej w sposób skojarzony jest o wiele bardziej efektywna i powoduje mniejszą emisję zanieczyszczeń (gł. CO2) niż wytwarzanie osobno ciepła i elektryczności. System promujący racjonalne zużycie paliw, obejmujący wszystkich obywateli, nie tylko rządy i przemysł. David Fleming opublikował tę koncepcję w 1996 r.
Szczyt Ziemi w Rio de Janeiro
[Rio de Janeiro – Earth Summit]
Konferencja ONZ „Środowisko i Rozwój”, która odbyła się w 1992 r. Przyjęto na nim m.in. dokument o nazwie „Agenda 21”, stanowiący zbiór zaleceń i wytycznych, które powinny być podejmowane na przełomie wieków XX i XXI w celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju (patrz: zrównoważony rozwój). Na Szczycie poruszono także problemy zmian klimatu.

slowoklucz
Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Partnerzy:

slowoklucz

Projekt i realizacja:

slowoklucz