slowoklucz
M - O

Słownik pojęć od M do O

Metan Miejskie powietrze
[Methane] [Urban air (city air)]
(CH4-) – Jest to najprostszy węglowodór nasycony, bezbarwny i bezwonny w temperaturze pokojowej. Powstaje w przyrodzie w wyniku beztlenowego rozkładu szczątek roślinnych (np. na bagnach, na polach ryżowych) i w przewodach pokarmowych bydła. Stanowi główny składnik gazu ziemnego. Stosuje się go jako gaz opałowy i do syntezy wielu związków organicznych. Jeden z gazów cieplarnianych (patrz: gazy cieplarniane) (patrz: powietrze miejskie). 
Międzyrządowy Zespół ds. Klimatu Nadwyżka
[IPCC – Intergovernmental Panel on Climate Change] [Surplus]
Zespół ten zajął się badaniem przyczyn i skutków zmian klimatycznych. W 2001 r. opublikował raport prognozujący, że w przypadku utrzymania się emisji gazów cieplarnianych na obecnym poziomie i niepodjęcia działań zapobiegawczych temperatura na Ziemi w najbliższym stuleciu wzrośnie bardziej niż w ciągu ostatnich 10 tys. lat. Kolejne raporty ukazują się regularnie. Ostatni pochodzi z 2006 roku. 
 

Każdy, kto posiada nadwyżkę jednostek pozwalających na emisje, może je sprzedać na wolnym rynku lub zachować do późniejszego wykorzystania, pod określonymi warunkami.
Ochrona klimatu Odnawialne źródła energii (OZE)
[Climate care] [Renewable sources of energies]
Postulat i zespół działań zmierzający do zachowania naturalnych właściwości klimatu, czyli do usunięcia przyczyn jego niekorzystnych zmian, głównie z powodów cywilizacyjnych. Jest to również nazwa organizacji o strukturze łączącej właściwości firmy komercyjnej i instytucji charytatywnej. Opracowuje na zlecenia projekty, według których firmy realizujące swoje przedsięwzięcia mogą dobrowolnie wyrównać straty dla środowiska wynikające z emisji CO2 spowodowanej ich działalnością. Projekty proponowane przez Climate Care bazują na rzeczywistej redukcji emisji CO2, znajdowaniu funduszy na zastosowanie technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii oraz efektywne wykorzystanie energii. Zajmuje się także podnoszeniem świadomości faktu, że nasz styl życia wpływa na zmiany klimatu. Dzięki Climate Care można np. obliczyć emisje CO2 związaną podróżą samolotem i wpłacić w formie dobrowolnego podatku kwotę kompensującą szkodliwe skutki tej konkretnej emisji. Pieniądze zostaną przeznaczone na zwalczanie negatywnych skutków nadmiernej emisji gazów cieplarnianych. 
Źródła energii, które nie ulegną wyczerpaniu, a korzystanie z nich nie przyczyni się do wzrostu emisji gazów cieplarnianych. Przede wszystkim są to różne formy przekształcania energii słonecznej: promieniowanie Słońca, atmosfery i Ziemi, energia wód, biomasy, organizmów, wiatr. Ponadto za OZE uważa się ciepło wnętrza Ziemi, pływów, energię kosmosu.

slowoklucz
Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Partnerzy:

slowoklucz

Projekt i realizacja:

slowoklucz