slowoklucz
G - I

Słownik pojęć od G do I

Gaz ziemny Gazy cieplarniane (szklarniowe)
[Natural gas] [Greenhouse gasses]
Paliwo kopalne pochodzenia organicznego. Wypełnia wolne przestrzenie w skorupie ziemskiej, występuje samodzielnie lub w pobliżu złóż ropy naftowej lub węgla kamiennego (hard coal). Skład gazu ziemnego jest zmienny, jednak 90% gazu stanowi metan (methane), pozostałe związki, które mogą wchodzić w skład gazu ziemnego, to: etan, propan, butan i inne związki organiczne i mineralne. »Najczyściejsze« z paliw kopalnych. 
Tym terminem określa się gazy takie jak: ditlenek węgla, metan CH4, podtlenek azotu N2O, fluoropochodne węglowodorów HFCs, perfluoropochodne związki węgla PFCs, sześciofluorek siarki SF6 i inne. Również para wodna jest zaliczana do bardzo ważnych gazów cieplarnianych. Gazy te są odpowiedzialne za efekt cieplarniany. Tworzą powłokę gazową, która jest prawie przezroczysta dla promieniowania słonecznego docierającego do powierzchni Ziemi, ale trudno przepuszczalna dla promieniowania Ziemi o zmienionej, wydłużonej fali (patrz: efekt cieplarniany).
Gazy spalinowe pojazdów samochodowych Globalne ocieplenie
[Motor vehicle exhaust gases] [Global warming]
Gazy powstałe w wyniku spalania paliw napędowych w silnikach samochodowych. Są źródłem znacznej emisji związków węgla do atmosfery (węglowodory, tlenki węgla), dodatkowo w ich skład wchodzą aldehydy, tlenki azotu, tlenki siarki.
Zjawisko stopniowego ocieplania się klimatu globalnego. Średnia globalna temperatura wzrosła o ok. 0,6ľC od końca XIX w. i ocenia się, że w okresie 1990-2100 wzrośnie o 1,4-5,8ľC. Podwyższanie temperatury powoduje różne poważne skutki, np. susze, zwiększoną częstotliwość i intensywność groźnych zjawisk pogodowych, powodzie, podnoszenie się poziomu oceanu (szacuje się, że w tym wieku podniesie się on o ok. 0,5 m), a co się z tym wiąże, upadek rolnictwa, degradację lasów, rozprzestrzenianie się chorób tropikalnych. Globalne ocieplenie wiąże się również z wieloma skutkami społecznymi – migracje ludności, nasilenie się chorób czy wreszcie ubytek terenów nadmorskich. 
Handel (pozwoleniami) na emisje Indywidualne pozwolenia na emisje
[Emission (permits) trading] [Personal Carbon Allowances (PCA) ]
Handel pozwoleniami na emisje [Commerce on emissions permits] – Handel, który umożliwia zakup lub sprzedaż posiadanych przez firmy lub osoby prywatne pozwoleń na emisje CO2 do atmosfery. Handel pozwoleniami na emisję CO2 [Carbon trading (również emissions trading) ] – Handel jest jednym z instrumentów polityki ekologicznej państwa, który najczęściej służy do ograniczania emisji zanieczyszczeń. W systemie handlu pozwoleniami na emisje podmioty dysponują określoną liczbą jednostek emisji CO2 (patrz: jednostki emisyjne). Przydzielone jednostki wyznaczają dopuszczalną wielkość emisji tego gazu. Zakłady, które nie wykorzystają swoich pozwoleń, mogą je odsprzedać (patrz: rynek pozwoleń na emisję). Istotne jest, aby na koniec okresu rozliczeniowego każda jednostka uczestnicząca w handlu pozwoleniami na emisje miała taką liczbę uprawnień, która będzie nie mniejsza niż ilość wyemitowanych przez to źródło zanieczyszczeń. Każda tona emisji ponad liczbę posiadanych uprawnień powoduje konieczność zapłacenia wysokiej kary. Ten mechanizm zapewnia, że łączna emisja zanieczyszczeń z grupy źródeł objętych systemem nie przekroczy ustalonych zbiorczych limitów. System handlu emisjami zachęca do poszukiwania i realizacji przedsięwzięć o niskich kosztach redukcji emisji oraz stymuluje dokonywanie działań tam, gdzie jest to najtańsze. Te cechy sprawiają, że uzyskanie tych samych redukcji emisji przy zastosowaniu handlu emisjami jest ok. 30-60% tańsze niż w podejściu nakazowo-kontrolnym. Jednocześnie nie są zakłócane warunki uczciwej konkurencji na rynku energii, konkurowanie energii »czystej« z »brudną« jest wspomagane przez handel emisjami, co w efekcie zapewnia wyrównywanie szans rynkowych. Umożliwia to dopuszczenie do bezpośredniej rywalizacji rynkowej praktycznie wszystkich źródeł energii elektrycznej, a im więcej podmiotów na rynku, tym lepiej dla odbiorców końcowych.
Na rynku danego kraju udostępnia się jednostki, które mogą nabyć i/lub sprzedać zarówno organizacje, jak i osoby prywatne z krajowego budżetu tych jednostek. 
Instrumenty polityczne
[Policy instruments]
Stosowane są w celu redukcji emisji gazów cieplarnianych.

slowoklucz
Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Partnerzy:

slowoklucz

Projekt i realizacja:

slowoklucz