slowoklucz
Scenariusz 11

Energetyka wodna w Polsce – zwiżzki z globalnym ociepleniem - Śpiew mew

Hasła podstawy programowej:

 • Funkcjonalne i przestrzenne powiązania oraz wzajemne zależności w systemie człowiek – przyroda – gospodarka -> Geografia, zakres podstawowy.
 • Ekonomiczne i społeczne aspekty związków między człowiekiem i jego działalnością a środowiskiem -> Edukacja ekologiczna
 • Zasoby odnawialne i nieodnawialne -> Edukacja ekologiczna;
 • Odnawialne źródła energii -> Edukacja ekologiczna


Cele lekcji:

 • pogłębianie wiedzy na temat wpływu działalności człowieka na środowisko,
 • poznawanie związków zachodzących między elementami środowiska, geograficznego, zjawiskami i  procesami,
 • kształcenie świadomości ekologicznej,
 • kształcenie umiejętności myślenia przyczynowo – skutkowego,
 • rozwijanie umiejętności oceny wpływu hydroelektrowni na środowisko.


1.    Wprowadź uczniów do tematu lekcji, przypominając im o zależnościach i związkach .

 

2.    Postawienie pytania -problemu: Czy można przeciwdziałać globalnemu ociepleniu budując hydroelektrownie?

 

3.    Poproś uczniów o zapisanie tego problemu i odpowiedzenie na to pytanie po obejrzeniu III odcinka filmu ( na podstawie kolejno wykonanych zadań).


4.    Jaką rolę pełnią rzeki? Uczniowie opracowują na tablicy schemat myślowy.


5.    Czy dostrzegli oni  np. oprócz źródeł wody pitnej i zagrożenia powodziowego, także źródło energii odnawialnej? Jeśli tak, podkreśl to na schemacie, jeśli nie – dopisz je do schematu z odpowiednimi komentarzem (np. gdzie można znaleźć informacje na ten temat (podręcznik, strony internetowe).


6.    Zapytaj uczniów, dlaczego nazywa się taką energię  „białą energią”?  


7.    Jak oceniane są zasoby energetyczne Polski? 

8.     W jaki sposób można zwiększyć ubogie zasoby energetyczne naszego kraju?  Przeprowadź z uczniami dyskusję nad przyszłością naszych dawnych młynów, foluszy, tartaków wodnych ale też nad projektem nowych dużych obiektów hydroenergetycznych.

9.    Jakie istnieją rodzaje elektrowni wodnych?  Jakie są cele budowy hydroelektrowni?
Poproś uczniów, by opisali krótko cechy MEW oraz zlokalizowali na mapie Polski (lub map poszczególnych regionów Polski) MEW przedstawione w tabeli 1. Czy któreś z nich znajdują się w okolicy szkoły?


10. Uczniowie pracując w grupach przeprowadzają ocenę wpływu na środowisko projektowanej dużej EW (np. Nieszawa na Wiśle) oraz odbudowy małego spiętrzenia z hydroelektrownią o mocy kilkudziesięciu kilowatów (mała EW). Wykorzystują w tym celu poniższą tabelę.11. Uczniowie prezentują wyniki pracy grupowej, dyskutują na ich temat oraz zapisują  w zeszycie odpowiednie wnioski.


12. Nauczyciel przedstawia  problem: czy można pogodzić różne cele budowy hydroelektrowni, wypełniając jednocześnie standardy zrównoważonego rozwoju takie jak:

 • zaopatrzenie w wodę
 • ochronę przeciwpowodziową
 • produkcję czystej energii
 • walory turystyczne
 • transport wodny
 • regulacje zasobów wodnych?

Poproś uczniów by podkreślili na powyższej liście te standardy, które współgrają z  ochroną klimatu


13.  Przypomnij uczniom przedstawiony na początku lekcji  główny problem – pytanie: Czy można przeciwdziałać globalnemu ociepleniu budując hydroelektrownie?

 • Poproś, by każdy uczeń odpowiedział pisemnie na to pytanie podając konkretne argumenty.
 • Jako podsumowanie lekcji narysuj  schemat przyczynowo – skutkowy ilustrujący odpowiedź na powyższe pytanie.  

 

Możesz również pobrać Scenariusz w formie PDF

slowoklucz
Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Partnerzy:

slowoklucz

Projekt i realizacja:

slowoklucz