slowoklucz
Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Regulamin Konkursu

POSTANOWIENIA OGÓLNE
I
1.    Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie, którego celem jest upowszechnianie problematyki zmian klimatu, ze szczególnym uwzględnieniem globalnego ocieplenia (zwanego dalej „Konkursem”).
2.    Organizatorem Konkursu jest Virtual Production, z siedzibą w Warszawie, przy ul.  Ligustrowej 25D, 03-995 Warszawa, zwany dalej „Organizatorem”.
3.    Konkurs zostanie przeprowadzony na stronach portalu www.zmianyklimatu.pl w ramach programu edukacyjnego „Akademia Zrównoważonego Rozwoju”.
4.    Konkurs adresowany jest do szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. W wyniku konkursu zostanie wyłonionych 10 klas (liderów konkursu, którzy osiągną największą ilość punktów), przodujących w zakresie posiadanej wiedzy na temat zmian klimatu, ze szczególnym uwzględnieniem globalnego ocieplenia.
5.    Konkurs zostanie przeprowadzony 24 listopada 2009 r. (wtorek) o godzinie 12:00.
6.    Wszystkie informacje o konkursie będą publikowane na stronie www.zmianyklimatu.pl.
7.    Konkurs odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
8.    W związku z faktem, iż jest to Konkurs internetowy Organizator zastrzega sobie możliwość i prawo do opublikowania danych osobowych  i informacji o uczestnikach, zwłaszcza o zwycięzcach Konkursu.
ZGŁASZAJĄCY I UCZESTNICY KONKURSU
II
1.    Zgłaszający do konkursu, zwani dalej „Zgłaszającymi” to nauczyciele przedmiotowi z geografii lub wychowawcy.
2.    Zgłaszający dokonują zgłoszenia na formularzu zgłoszeniowym dostępnym na stronie internetowej www.zmianyklimatu.pl.
3.    Uczestnicy Konkursu, zwani dalej „Reprezentacją Klasy” to reprezentacja klasy ze szkoły na poziomie ponadgimnazjalnym, składająca się z do 3 uczniów wytypowanych przez Zgłaszającego.
4.    W konkursie może brać udział kilka Reprezentacji Klas z jednej szkoły (zwiększa się wtedy szansę na to, że do danej szkoły trafi nagroda).
5.    Każda klasa może wytypować tylko jedną Reprezentację Klasy.
6.    Laureatem konkursu może być wyłącznie jedna Reprezentacja Klasy z danej szkoły (w przypadku gdy w pierwszej dziesiątce znajdzie się kilka Reprezentacji Klas, nagroda w postaci teleskopu do obserwacji astronomicznych przypadnie Reprezentacji Klasy, która otrzymała największą liczbę punktów).
7.    Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane są do dnia 15.11.2009 r. na formularzu zgłoszeniowym dostępnym na stronie internetowej www.zmianyklimatu.pl.
8.    W przypadku pytań lub wątpliwości zainteresowani proszeni są o kontaktowanie się z p. Iwoną Graczyk drogą mailową  i.graczyk@zmianyklimatu.pl  lub telefonicznie pod nr tel. (22) 644 67 95.
ZASADY RYWALIZACJI I NAGRODY
III
1.    Konkurs polega na rozwiązaniu sprawdzianu z wiedzy na temat zmian klimatu ze szczególnym uwzględnieniem globalnego ocieplenia.
2.    Nagrodami jest 10 profesjonalnych teleskopów do obserwacji astronomicznych.
3.    Wyłonienie zwycięzców nastąpi po ocenie wykonania wszystkich sprawdzianów przewidzianych w konkursie.
4.    Wyniki zliczane będą i podawane do publicznej wiadomości, po napisaniu „sprawdzianu”.
OBLICZANIE PUNKTÓW i PRZYZNAWANIE NAGRÓD
IV
1.    O wygranej w konkursie decyduje liczba punktów uzyskanych ze sprawdzianu.
2.    W wypadku uzyskania przez co najmniej dwie Reprezentacje Klasy takiej liczby punktów,  jaką uzyskała Reprezentacja Klasy na miejscu o numerze 10 na liście rankingowej, w ciągu tygodnia od ogłoszenia wyników Konkursu zostanie przeprowadzona wśród nich dogrywka.
3.    Szczegóły przeprowadzenia dogrywki zostaną podane zainteresowanym Reprezentacjom Klas w późniejszym terminie.
4.    Nagrodzonych zostanie 10 Reprezentacji Klas.
5.    Zliczanie punktów przeprowadzi program komputerowy, zaś pieczę nad prawidłowością przebiegu konkursu, formalnego wyłonienia zwycięzców i przyznanie nagród sprawować będzie Komisja Konkursowa.
6.    Ogłoszenie laureatów konkursu zostanie podane do wiadomości na stronie www.zmianyklimatu.pl w ciągu 3 dni roboczych od daty przeprowadzenia konkursu.
7.    Organizator zobowiązuje się do wysłania nagród Kurierem bądź Pocztą Polską na podany adres szkoły w I kwartale 2010 roku.
8.    Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

HARMONOGRAM KONKURSU
V
1.    7 września – 15 listopada 2009 r.: rejestracja Reprezentacji Klas (dokonuje tego Zgłaszający – nauczyciel geografii lub wychowawca) akceptacja regulaminu, zapoznanie się z zakresem tematycznym konkursu.
2.    1 października – 23 listopada 2009 r: możliwość zapoznania się z interfejsem konkursu oraz sposobem jego funkcjonowania poprzez wersję demonstracyjną zamieszczoną na stronie www.zmianyklimatu.pl.
3.     24 listopada 2009 r., godz. 12:00 – 12:45: przeprowadzenie konkursu.
4.    30 listopada  2009 r.: ogłoszenie wyników konkursu.
5.    I kwartał 2010 r.: przekazywanie nagród.

PODATEK OD NAGRODY
VI
1.    Nagrody w imieniu nagrodzonych Reprezentacji Klas, przyjmują Szkoły, które są zobowiązane do samodzielnego rozliczenia podatku z ww. tytułu, w ramach prowadzonej działalności.
2.    Organizator wystawi dowód przekazania nagrody w postaci faktury, protokółu zdawczo – odbiorczego, innego dokumentu, celem potwierdzenia odebrania nagrody przez Szkołę. Dokument ten będzie podstawą obliczenia wartości nagrody.
3.    Nagroda będzie opodatkowana wg przyjętych zasad stosowanych w podobnych przypadkach w taki sposób, że Szkoła, jako osoba prawna, zaliczy ją do swojego  przychodu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
VII
1.    W przypadku odstąpienia laureata od przyjęcia nagrody lub niespełnienia przez Laureata nagrody warunków formalnych (o których mowa w punkcie powyżej), następuje jego wykluczenie z grona laureatów. Nagrody w takim przypadku zostaną przyznane kolejnym Uczestnikom wg osiągniętych wyników.
2.    Organizator  nie ponosi odpowiedzialności za:
a.    problemy w funkcjonowaniu Konkursu, jeżeli nastąpiły one w skutek zdarzeń których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej,
b.    problemy w funkcjonowaniu operatorów i usług telekomunikacyjnych,
c.    jakąkolwiek szkodę materialną i niematerialną poniesioną przez Zgłaszającego
i Uczestnika w wyniku jego udziału w Konkursie oraz przyznania lub nie przyznania mu nagrody,
d.    mające wpływ na funkcjonowanie konkursu zdarzenia nie spowodowane przez Organizatora, będące: błędem, pominięciem, zniszczeniem, zamianą, nieuprawnionym dostępem do zgłoszeń, utratą zgłoszeń, opóźnieniem zgłoszeń
e.    udział w konkursie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane,
f.    nie doręczenie nagrody spowodowane nie przesłaniem, lub przesłaniem przez Uczestnika błędnych danych, niezbędnych do klasyfikacji końcowej.

3.    Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu jak również odwołania Konkursu bez podania przyczyny.
4.    Niespełnienie któregokolwiek z warunków Regulaminu i zgłoszenia powoduje nieważność zgłoszenia do Konkursu.
5.    Zgłaszający i Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku, kiedy jego zgłoszenie udziału w Konkursie będzie naruszało prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
6.    Odpowiedzialność Organizatora w stosunku do Uczestników jest ograniczona do wysokości wartości nagród.
7.    Zgłaszający oraz Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i firmy, którą reprezentuje zawartych w formularzu zgłoszeniowym  na potrzeby Organizatora.
8.    Uczestnik ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.
9.    Wzięcie udziału w Konkursie oznacza: (1) zgodę uczestnika na wszystkie warunki Konkursu określone niniejszym Regulaminem (2) potwierdzenie spełnienia warunków uprawniających do wzięcia udziału w Konkursie.
10.    Prawa i obowiązki związane z konkursem są nieprzenoszalne na inne osoby, dotyczy to również prawa do wydania nagrody.
11.    Wszelkie sprawy sporne, dotyczące Konkursu, które nie zostaną rozstrzygnięte w sposób polubowny, zostaną rozstrzygnięte przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
12.    Regulamin oraz dodatkowe informacje na temat Konkursu są dostępne na stronie www.zmianyklimatu.pl oraz w siedzibie Organizatora.
13.    Proszę zapoznać się również z Instrukcją udziału w konkursie, ponieważ ma ona charakter komplementarny w stosunku do Regulaminu.

slowoklucz
Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Partnerzy:

slowoklucz

Projekt i realizacja:

slowoklucz