slowoklucz
Maj

ZAPYTANIE OFERTOWE - OPRACOWANIE I UMIESZCZANIE INFORMACJI NA PORTALU INTERNETOWYM

Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania i umieszczania informacji na portalu internetowym w ramach projektu 

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Zamawiającym jest Fundacja na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju, ul. Indiry Gandhi 21, Warszawa (02-776)

e-mail: biuro@zmianyklimatu.pl tel./fax (22) 644 67 95

Osoby upoważnione do kontaktów: Prezes Zarządu – Robert Kęder

UWAGA:

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią dokumentu. Złożenie oferty będzie uważane za akceptację zasad prowadzenia postępowania opisanych w niniejszym dokumencie.

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Zasadach finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013” oraz wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 22-12-2011r.

2. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) na podstawie art.3 ust.1 pkt 5.

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dotyczącej opracowania i umieszczania informacji na portalu informacyjnym w ramach projektu „Kampania na rzecz równego dostępu na rynku pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.5 Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego.

2. Do zadań Wykonawcy należy przeprowadzenie niżej wymienionych czynności:

2.1 Opracowanie 3  informacji w postaci artykułu na portalu informacyjnym w zakładce biznes w wielkości ok 2 stron.

2.2 Informacje powinny upowszechniać ideę równych szans w obszarze równego dostępu do zatrudnienia, aktywności zawodowej kobiet, skutecznego funkcjonowania na rynku pracy, poparte portretami kobiet realizujących się zawodowo przy wsparciu rodziny i pracodawców. Artykuły umieszczane na portalu będą zawsze odesłaniem do serialu tzn. jego tematyka będzie zbieżna z tematyką 13 odcinkowego serialu przygotowywanego w ramach projektu

2.3 Dotarcie do jak największej liczby zróżnicowanych odbiorców.

2.4 Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia zamawiającemu wersji każdego artykułu przygotowanego do zamieszczenia na portalu, przed jego publikacją, w celu wniesienia poprawek oraz uzyskania zatwierdzenia.

2.5 Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiednich działań informacyjnych i promocyjnych zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, m.in. poprzez umieszczanie logotypów unijnych i partnerów w związku z współfinansowaniem przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

2.6 Wykonawca umożliwi przeprowadzenie kontroli zarówno przez pracownika Zamawiającego, jak i przedstawicieli Instytucji Pośredniczącej w zakresie prawidłowej realizacji usługi.

2.7 Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy z Zamawiającym. 

2.8 W ramach zamówienia zostaną wybrani Wykonawcy, którzy złożą najkorzystniejszą ofertę cenową.

2.9 Z wybranymi Wykonawcami zostanie podpisana umowa na realizację usługi. 

2.10 Zamawiający nie dopuszcza powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

2.11 Termin opracowania: 15.08- 14.10.2013

3. Wspólny Słownik Zamówień CPV

 79342200-5 Usługi w zakresie promocji 

4. W ramach zamówienia zostanie wybrany Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę cenową.

5. Z wybranym Wykonawcą Zamawiający podpisze umowę na realizację usługi.

 

IV. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Termin opracowania : 15.08-14.10.2013r. 

 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1. Posiadania wiedzy i doświadczenia tj. 

1.1 Na potwierdzenie należy złożyć wykaz wykonanych lub wykonywanych w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej trzech usług w zakresie organizacji, prowadzenia kampanii społecznościowych w tym co najmniej jednej z zakresu aktywności zawodowej kobiet lub skutecznego funkcjonowania kobiet na rynku pracy, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (załącznik nr 2 do zapytania).

2. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

2.1  Wykonawca musi obsługiwać około 4mln użytkowników dziennie, z rekomendowaną liczba odsłon 400tys na artykuł, głównie skierowany do kobiet, mężczyzn i pracodawców. Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie o spełnianiu w/w warunków (załącznik nr 3 do zapytania)

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki podmiotowe Wykonawca spełnił.

 

VI. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE DLA POTWIERDZENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W ZAMÓWIENIU ORAZ SPOSÓB ICH OCENY: 

1. Wnioskodawca powinien przedstawić formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3. Wykazwykonanych lub wykonywanych w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej trzech usług w zakresie organizacji, prowadzenia kampanii społecznościowych w tym co najmniej jednej z zakresu aktywności zawodowej kobiet lub skutecznego funkcjonowania kobiet na rynku pracy, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (załącznik nr 2 do zapytania).

4. Oświadczenie- załącznik nr 3

5. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym – załącznik nr 4

 

VII. KRYTERIA OCENY OFERT

1. Oceniając złożone oferty Zamawiający będzie kierował się najkorzystniejszą ceną oferowaną przez Wykonawców.

2. Zamawiający weźmie pod uwagę tylko oferty dotyczące portali społecznościowych, które obsługują dziennie ok 4mln użytkowników, (dopisać których rekomendowana liczba odsłon to 400tys na dany artykuł?)

3. W przypadku nie wybrania Wykonawcy (np. brak oferty, odrzucenie ofert) Zamawiający dopuszcza możliwość ponownego rozpoczęcia procedury zapytania ofertowego.

 

VIII. SPOSÓB OCENY KRYTERIÓW

Najwyższą liczbę punktów w tym kryterium otrzyma oferta najtańsza, pozostałe oferty otrzymają punktów odpowiednio mniej z dokładnością 2 miejsc po przecinku zgodnie z poniższym wzorem: 

P - liczba punktów:

              Najniższa oferowana Cena

P = --------------------------------------------- x 100 %. 

               Cena oferty badanej 

Maksymalnie można uzyskać 100 %

 

IX. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu ofertowym załącznik nr 1, w języku polskim, w formie pisemnej lub elektronicznej.

2. Oferta musi być podpisana (czytelnie lub z pieczątką imienną) przez osoby upoważnione, wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być naniesione w sposób czytelny, datowane i podpisane przez osobę upoważnioną.

3. Cena musi być podana w polskich złotych (cyfrowo i słownie), być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku oraz być wartością brutto. Złożona oferta musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia. Cena ta będzie obowiązującą przez cały okres trwania umowy.

4. Termin ważności oferty wynosi 30 dni.

5. Dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” i poświadczone podpisem przez Wykonawcę (osobę/osoby upoważnione).

6. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

7. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

 

X. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA WSTĘPNEJ OFERTY

Ofertę złożyć należy do dnia  17.06.2013r do godz. 10.00

1. osobiście - do Fundacji na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju, ul. Indiry Gandhi 21, Warszawa (02-776) od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00,

2. za pośrednictwem poczty – na adres: Fundacja na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju, ul. Indiry Gandhi 21, Warszawa (02-776), (decyduje data i godzina wpływu),

3. dopuszcza się złożenie oferty za pośrednictwem faksu 22 644 67 95 lub poczty elektronicznej biuro@zmianyklimatu.pl. 

 

XI. UZUPEŁNIENIE I NEGOCJACJE

1. W celu zapewnienia konkurencyjności postępowania, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.

2. W przypadku gdy najtańsza oferta przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na zamówienie, Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji z potencjalnym Wykonawcą.

 

XII. ODRZUCENIE OFERTY. OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli:

1. Oferta Wykonawcy niezgodna będzie z zapytaniem.

2. Zostanie złożona po terminie składania ofert.

3. Będzie zawierała rażąco niską cenę.

4. Podmiot składający ofertę nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający poinformuje Wykonawców o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia na swojej stronie internetowej oraz przez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

 

XIII. INFORMACJA O POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. SPOSÓB PUBLIKACJI ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

Informacja o postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz publikacja zapytania ofertowego zostały ogłoszone na:

1. stronie internetowej Zamawiającego biuro@zmianyklimatu.pl.

2. poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w biurze Zamawiającego. 

3. zapytanie ofertowe zostało też skierowane do Wykonawców w liczbie co najmniej 3 w formie pisemnej, lub faksem, lub elektronicznie, odpowiednio na adres, numer faksu lub adres e-mailowy potencjalnego Wykonawcy.

 

XIV. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA I INFORMACJE

1. Wybór najkorzystniejszej oferty jest ostateczny i nie podlega procedurze odwoławczej.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków Zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę zapytania ofertowego Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcą, którym przekazano zapytanie ofertowe, zamieszcza na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

4. Zamawiający może w każdej chwili unieważnić postępowanie o udzielenia Zamówienia bez podania przyczyny.

5. Wszelkie informacje dotyczące zamówienia można uzyskać pod numerem telefonu: 22 644 67 95 lub mailem: biuro@zmianyklimatu.pl.

6. Wszystkie załączniki w wersji elektronicznej dostępne są na stronie www.zmianyklimatu.pl.

 

XV. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy (pobierz)

Załącznik nr 2 Wykaz zrealizowanych kampanii (pobierz)

Załącznik nr 3 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w zapytaniu (pobierz)

Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym (pobierz)

slowoklucz
Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Partnerzy:

slowoklucz

Projekt i realizacja:

slowoklucz